Zásady ochrany osobních údajů

Česká federace airsoftu z.s., se sídlem Lipová 15/29,  400 10 Ústí nad Labem, IČO: 01339893, spolek vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. L 8345 (dále "ČFA")

Cílem tohoto dokumentu je informování subjektů údajů (členů ČFA), že ČFA zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. ČFA zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a Právní řád ČR.

ČFA v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR. Jde o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, dále také kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství anebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy v souvislosti s placením členských příspěvků, příp. po dobu delší vznikne-li povinnost uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. ČFA zpracovává rodné číslo za účelem jednoznačné identifikace a za účelem prokazování oprávněně požadovaných dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu. Pokud žadatel o členství souhlasil, bude ČFA zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail za účelem marketingu. Seznam zpracovatelů a příjemců osobních údajů je dostupný na www.czfa.webnode.cz

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně. ČFA disponuje vhodnými technickými a organizačními opatřeními nutnými pro ochranu osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má žadatel o členství právo (i) kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě, (ii) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (vi) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt:

Veškeré dotazy týkající se problematiky ochrany osobních údajů lze zasílat na e-mailovou adresu c-f-a@email.cz